Studio Yoga Membership Agreement

If you are a non-norwegian speaker and need a translation or further explanation of the below text, please seek
the necessary help.

Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer hos Studio Yoga fra og med 01.01.2019.
Vilkårene utgjør en del av medlemsavtalen mellom personen
.................................................................................(\”Medlemmet\”) som er navngitt i avtalen og Studio Yoga AS
(\”Studio Yoga\"). Studio Yoga forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Generelle vilkår for medlemskap

1. Medlemskap hos Studio Yoga kan søkes av myndige personer som:
• Ikke skylder Studio Yoga penger for tidligere medlemskap.
• Har allmenn god helsetilstand.

2. Medlemskapet gjelder fra .................. Og er .................pr måned.

3. Medlemskapet gir Medlemmet mulighet til å melde seg på og delta på alle timene på Studio Yogas til enhver
tid oppdaterte timeplan på www.studioyoga.no. Studio Yoga forbeholder seg retten til å endre timeplanen.
Kurs og workshops er ikke inkludert i medlemskapet.

4. All praktisering på timer, kurs og workshops i Studio Yoga sine lokaler er på eget ansvar. Det er forventet at
hvert medlem kjenner sin kropp og sine begrensninger best, uavhengig av hva hver enkelt instruktør måtte
instruere, og Studio Yoga AS og Studio Yoga sine instruktører tar ikke ansvar for eventuelle skader
Medlemmet måtte pådra seg under en klasse, et kurs eller en workshop.

5. Dersom medlemmet ikke betaler skyldig beløp innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel. Ved
forsinket betaling kan Studio Yoga få krevet dekket omkostninger ( først varsel 60kr, andre varsel 150 kr) og
renter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

6. Medlemmene har prisgaranti for sitt månedlige pris i bindingstiden. Endring av prisen for medlemskap kan
først skje etter at bindingstid for det aktuelle Medlemmet er utløpt.

7. Dersom myndighetene skulle innføre moms på trening i kontraktens grunnperiode, vil moms komme i tillegg til
månedsavgiften

8. Medlemmet plikter å:
• Gjøre seg kjent med og følge Studio Yogas til enhver tid gjeldende sikkerhetsog trivselsregler som finnes på www.studioyoga.no.
• Ikke bruke dopingmidler eller andre ulovlige substanser
• Informere Studio Yoga om endringer i opplysninger for betaling av månedlig vederlag (f.eks.
navn, kontonummer, kortnummer og adresse.)

9. Studio Yoga gir informasjon til medlemmer til den private postadressen eller e- postadressen medlemmet
har oppgitt til Studio Yoga ved innmelding. Medlemmet er ansvarlig for å informere Studio Yoga om
endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-post, telefonnummer og lignende.)

10.Timeplanen og åpningstidene kan variere fra uke til uke. Det må tas høyde for at instruktører kan bli syke eller
andre uforutsette ting kan oppstå.

11.Studio Yoga kan ikke garantere at det alltid er plass på ønsket time, siden hver time har begrensede plasser.

12.Medlemmet kan melde seg på en time helt opp til timen starter. Medlemmet må avbestille en time minimum 2
timer før timen starter dersom Medlemmet ikke skal delta på timen til tross for å ha meldt seg på. Avmelding
er viktig for å åpne opp plasser for andre medlemmer. NB! Hvis du glemmer å melde deg av blir det
automatisk sendt ut et purregebyr på kr 150.

13.Studio Yoga er stengt og det holdes ingen timer på offentlige helligdager og i skule sommer ferie fra uke 29 til
uke 34

14.Alle verdier i Studio Yogas lokaler oppbevares på eget ansvar. Studio Yoga er ikke ansvarlig for personskade,
tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til Studio
Yoga.

15.Studio Yoga forplikter seg til å ikke gi ut personlige opplysninger fra medlemmet til tredjeparter uten
medlemmets samtykke. All kunder data oppbevares ihht norsk lov.

16.Ved inngåelse av denne Avtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at Studio Yoga kan benytte enhver
kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, epost osv.) for å
informere om og markedsføre sitt tilbud iht. markedsføringsloven §15. Medlemmet kan når som helst trekke
sitt samtykke til å mottatt markedsføringshenvendelser ved å kontakte Studio Yoga.

17.Avtalen er uoppsigelig de første 12 månedene. Etter de første 12 måneder kan avtalen sies opp med 1
måneds skriftlig varsel. Ved løpende avtaleforhold er oppsigelsestiden en (1) måned pluss tid mellom
betalingsdato og dato oppsigelse er mottatt. Dersom Medlemmet for eksempel sier opp 5. mai og har
betalingsdato den 20. hver måned, må Medlemmet betale den 20. mai og kan benytte seg av Studio Yogas
tjenester frem til 20.juni. I særskilte tilfeller kan bindingstiden brytes mot et vederlag.

18.Dersom avtalen sies opp eller misligholdes i løpet av denne periode, forfaller hele det resterende beløp til
betaling.

19.Oppsigelsen skal skje skriftlig via epost og skal være Studio Yoga i hende innen en (1) måned før endringen
iverksettes. Oppsigelse per brev, SMS, sosiale medier, over telefon eller muntlig aksepteres ikke.

20.Avbrudd/utsettelse i abonnement kan i særskilte tilfeller innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn.Som
saklig grunn regnes sykdom (legeattest/sykemelding må forevises). Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt
bindingstid i avtalen. Avbruddsperioden må være på minimum 1 måned, og kan maksimum strekke seg over
3 måneder. Abonnementet kan ikke fryses ved annet avbrudd eller fravær, som f eks ferie. Dersom
abonnenten må avbryte abonnementet på grunn av ulykke, kronisk sykdom eller lignende alvorlige uforutsette
forhold, betales bare for benyttet tid fram til søknad om stopp av abonnement er innlevert med
dokumentasjon

21.Studio Yoga er ikke ansvarlig for hendelser som forhindrer Medlemmet fra å benytte Studio Yoga sine
tjenester dersom disse hendelsene er utenfor Studio Yoga sin kontroll, samt ikke mulig for studio Yoga å
forutse følgene av (Force Majeure).

22.Dersom Medlemmet velger å ikke benytte seg av Studio Yoga sine tjenester i perioder der Medlemskapet er
aktivt, gir det ikke mulighet for refusjon for Medlemmet.

 

 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram